http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/41College-A.jpg http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/45College-A.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/004College-Asnieres-sur-Seine-isabel-Tabellion-2011-0043.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/27College-A.jpg

Auguste Renoir初级中学

业主:Hauts de Seine省议会
初级中学改扩建项目,以及新建一栋奥林匹克体操馆

9771 平方米 / 21 900 000 € / 2006-2011年

环保方案:

  • 节能建筑 : 2005 低能耗生态节能建筑标准 – 20%.
  • 应用集中施工方法.
  • 使用耐久材料
  • 通过渗水井循环使用雨水
  • 场地景观处理
  • 降噪处理
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/DSC01338.jpg
http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/030College-Asnieres-sur-Seine-isabel-Tabellion-2011-0083.jpg http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/024College-Asnieres-sur-Seine-isabel-Tabellion-2011-0117.jpg http://crr-architecture.com/wp-content/uploads/2014/01/14College-A.jpg